PRIVACYVERKLARING MARTINI SPARKS

Ingevolge het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Martini Sparks de plicht om u te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Cookies

Martini Sparks  registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij o.a. om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Martini Sparks de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics.

Persoonsgegevens

Doordat u de website van Martini Sparks bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt en/of gegevens aan Martini Sparks verstrekt, komt Martini Sparks in het bezit van uw (persoons)gegevens. Martini Sparks verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, IBAN, IP-adres, emailadres, bedrijfsnaam, KvK nummer van het bedrijf, gegevens contactpersoon.

Grondslag verwerkingsdoel

In de meeste gevallen is sprake van het geven van toestemming om de (persoons)gegevens te verwerken en/of is de verwerking ook noodzakelijk om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld: het bestellen van kaarten of arrangementen, ontvangen van een nieuwsbrief, het maken van contact, het doen van aanbiedingen, het versturen van programmaboekjes, restitutie.

Let op: bent u jonger dan 16 jaar dan dient één van uw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger / voogd toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens.

Derde partijen

Martini Sparks is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkte (persoons)gegevens. In sommige situaties is het noodzakelijk om de gegevens met derde partijen te delen. Met die derde partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Hiermee wordt de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens gewaarborgd.

Bewaren van (persoons)gegevens

Martini Sparks bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien sprake is van wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen dan kunnen de gegevens langer of korter worden bewaard.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten. Zo hebt u bijvoorbeeld het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw (persoons)gegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) kunt u meer informatie hierover vinden. Als u van deze rechten gebruik wilt maken dan kunt u contact met Martini Sparks opnemen. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u de nieuwsbrief of anderszins informatie van Martini Sparks ontvangt dan kunt u er op elk moment voor kiezen om u af te melden en uw gegevens van de mailinglijst te laten verwijderen. U moet dat dan natuurlijk wel even aan Martini Sparks laten weten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Martini Sparks neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging tegen te gaan. Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe ontwikkelingen

Martini Sparks behoudt zich het recht voor om de tekst van deze privacyverklaring aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen, waaronder begrepen nieuwe wet- en regelgeving. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Vragen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid, over uw privacy, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen? Neemt u dan contact op met Martini Sparks door een email te sturen naar info@martinisparks.nl